Vedtægter

Vedtægter Skive Miniraceklub 25/04-2013

 

§1                        Navn og hjemsted:

Stk. 1                  Klubbens navn er Skive Minirace. Adresse: Over Spangen 3, Estvad                                  7800 Skive.

 

§2                        Klubbens formål:

Stk. 1                  Det er klubbens formål at dyrke minirace, hvor kammeratskab og socialt                            samvær kommer i første række. Det er endvidere klubbens formål at                                  udbrede kendskab til minirace.

 

§3                        Klubbens størrelse:

Stk. 1                  Det maximale medlemstal er 20 personer.

 

§4                        Betingelser for nye medlemmer:

Stk. 1                  Inden man beslutter sig for at melde sig ind i klubben kan man max                                      deltage i 4 klubaftener.

Stk. 2                  Nye medlemmer skal anderkende klubbens vedtægter.

Stk. 3                  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasser med en                                    måneds varsel.

 

§5                        Medlemskontingent:

Stk. 1                  Kontingentet udgør kr. 100 pr. måned, dog er juni, juli og august                                            kontingentfrie. Medlemmer under 18 år betegnes som juniormedlemmer.                              Kontingent for juniormedlemmer fastsættes til 50 kr. pr. måned.

Stk. 2                  Kontingent betales så vidt muligt den sidste torsdag i måneden.

 

§6                        Udelukkelse fra klubben:

Stk. 1                  Hvis et medlem øver hærværk på klubbens materialer eller lokaler

Stk. 2                  Gentagne gange fremviser dårlig opførsel, såvel sportsligt som socialt                                jvf. klubbens formål. Medlemmer som modarbejder klubbens interesser                                kan ved flertal i bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

 

§7                        Praktiske oplysninger:

Stk. 1                  Fast klubaften er torsdag aften fra kl 19:00 til ca. 22:30.

Stk. 2                  Der afholdes diverse løbsformer og klubmesterskaber i de forskellige                                  bilklasser.

Stk. 3                  Det er muligt at træne uden for klubaftener gerne med en orientering til                                klubben.

 

§8                        Bestyrelse og generalforsamling:

Stk. 1                  Der afholdes årlig generalforsamling i maj måned. Der kan indkaldes til                                ekstraordinær generalforsamling hvis 75% af klubbens medlemmer                                      ønsker det, eller det besluttes af bestyrelsen.

Stk. 2                  Faste punkter til dagsorden er: Formandens beretning. Fremlæggelse og                            godkendelse af regnskab. Udpegelse af bestyrelsen. Fremkomne forslag                            og evt.

Stk. 3                  Klubbens grundlæggere udpeger en bestyrelse bestående af tre                                          medlemmer, der konstituerer sig med formand og kasserer. Yderligere                                udpeges en suppleant samt en revisor. Juniormedlemmer kan ikke                                      deltage i bestyrelsesarbejde.

 

§9                        Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1                  Foreningen kan nedlægges, hvis det vedtages på 2 på hinanden                                          følgende generalforsamlinger ( ekstaordinære) afholdt med 2 ugers                                      mellemrum af et flertal på mindst 80 % af klubbens medlemmer

Stk. 2                  Klubbens værdier fordeles mellem aktuelle medlemmer  forholdsmæssigt                            i relation til  medlemskabets varighed.

§10

Stk. 1                  Formanden afgør enstemmigt, alle eventuelle tvivlsspørgsmål i forhold til                            foreningens vedtægter.